IUC Z-GROUP koordinerar och samordnar medlemsföretagens gemensamma och prioriterade behov av kompetensutveckling.
Det gör vi genom utbildning och seminarier. Utbildningarna är öppna även för externa företag.
Vi kan också hjälpa till med att skräddarsy utbildningar för det enskilda medlemsföretagets räkning.

Företagsutveckling genom kompetensutveckling och samverkan sänker kostnader!

ADR 1.3 Transport av farligt gods

Föreskrifterna i ADR-S föreskriver att all personal  som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som transporterar, klassificerar, utfärdar transportdokument, förpackar, lastar, lossar eller har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. Kursen vänder sig även till dig som utför transport av farligt gods enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd.

Om något av följande påståenden besvaras med JA, ställs krav på utbildning enligt kapitel 1.3 och 8.2.3 ADR.

I min/vår verksamhet

 • har vi truckförare som hanterar/transporterar farligt gods
 • har vi personal som utfärdar transporthandlingar
 • är vi avsändare av farligt gods, dvs vi överlämnar farligt gods till transportföretag
 • vi har personal som är mottagare av farligt gods
 • har vi personal som transporterar farligt gods, dock i mängder som inte överstiger t ex 333 liter bensin, 1000 liter diesel eller 333 liter gasol

Innehåll

Kursen som består av allmän-, funktionsspecifik- och säkerhetsutbildning följer föreskrifterna i ADR-S.  Syftet med kursen är att du ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med hantering av farligt gods och vilka regler som är tillämpliga.

Beteendebaserad säkerhet (BBS)

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

Utbildningen  vänder sig till dig som ska vara BAS P/U i projekt av ”normal” art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Utbildningen  avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara BAS P/U i projekt av ”normal” art (N).

Innehåll

 • Byggarbetsmiljösamordnare – Bakgrund, innebörd och omfattning
 • Regelverken – AML samt AFS 1999:3 – Teori och praktisk hantering
 • Byggherre/Uppdragstagare – Ansvar  och arbetsuppgifter
 • BAS-P – Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
 • BAS-U – AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsledning, uppföljning, praktisk hantering och tips
 • Företagens hantering – Organisation, hjälpmedel, rutiner

Kunskapsprov

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Förkunskaper

Lämpliga arbetsmiljökunskaper baserat på de risker som förekommer i verksamheten. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett ”normalt” projekt kan de kompetenserna exempelvis vara Bättre Arbetsmiljö (BAM), ställning, säkra lyft, heta arbeten, asbest m m.  Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Omfattning

Heldagsutbildning

Föreståndare Brandfarlig Vara, mindre omfattning

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en, eller flera föreståndare, som ska ha tillräcklig kunskap att hantera brandfarliga varor. Kommunen är kravställaren och där Räddningstjänsten fungerar som tillståndsgivare och tillsynsmyndighet.

Målgrupp
Alla som hanterar brandfarliga varor i mindre till medelstor omfattning eller som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

Mål
Efter genomförd utbildning har du erhållit grundläggande kunskaper i de brandfarliga varornas egenskaper och de risker som hanterandet medför. Vidare ska du också få de kunskaper som erfodras för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom svara för företagets hantering av brandfarliga varor.

Intyg / Bevis
Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna kompetensbevis på genomförd utbildning.

Innehåll
Brandfarliga varors egenskaper och risker, begreppen ex. flampunkt, termisk tändtemperatur och brännbarhetsområde, lämpliga skyddsåtgärder, aktuell lagstiftning, föreståndarens ansvar och befogenheter, kompetenskrav, tillstånd, risker, klassningar och tillsyn, heta arbeten samt organisation av brandskyddet.

Utbildningens längd 
Halvdagsutbildning

Första hjälpen och HLR

Första hjälpen och HLR utbildning för personal.

Utbildning i L-ABC metodiken, där man lär sig kontrollera fri luftväg, andning, blödning och chock samt hantera de fynd man gör. Vi kommer också att gå igenom akuta sjukdomsfall och vissa olycksfall. I utbildningen går vi igenom: L-ABC, andningsstopp, brännskador, bröstsmärtor, diabetes, stroke, sårskador, olycksfall samt eventuella egna önskemål. Att larma, samt vikten av krishantering tas också upp under denna kurs. Utbildningmässigt är det en blandning mellan teori och praktik. Avsluter med HLR 30:2 med demonstration och prova på av hjärtstartaren, 1 enklare övning med hjärtstartaren. Alla har en personlig docka att öva på under utbildningen. Kursintyg till arbetsplatsen, personligt kompetensbevis på HLR och personlig Första Hjälpen Handbok.

 

Grundkurs i arbetsmiljö

I arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar tydligt uttalat. Där anges också att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper och kompetens för att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Kompetens är mer än att bara ha kunskaper om något. Det innebär dels att man har förmågan, det vill säga kan omsätta sina kunskaper i praktiken, och dels att man har en attityd som innebär att man är motiverad för uppgiften och vågar ta itu med den.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, ledare

Upplägg och omfattning

Under 2 dagar varvar vi teori med praktiska övningar. Under utbildningen går vi bl.a. igenom följande:

 • Lagar, regler och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet
 • Hur du kan påverka din egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa
 • Arbetsgivarens ansvar samt arbetstagarens ansvar

Grundläggande brandskyddsutbildning

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag och anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag.

Förberedelse

Kursledare och brandskyddsansvarig på företaget genomför en brandskyddsrond på företaget. Verksamhet och lokaler studeras varvid brandrisker, problem, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras.

Kursinnehåll

 • vad säger lagar och förordningar?
 • Brandteori – uppkomst, spridning och förlopp
 • Risker – vad och vilka hotas vid brand?
 • Skador och skadeverkan
 • Skadeförebyggande och skadebegränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?

Utbildning

Efter avslutat utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmöjligheter på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande
 • Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna ska också uppnå färdighet i att:

 • Bedöma risker för brand
 • Efterleva företagets säkerhetsregler
 • Vid larm alltid utrymma lokalen
 • Handha brandsläckare och brandfilt för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

Heta arbeten

Den som arbetar med verktyg som alstrar värme eller gnistor ska enligt försäkringsbolagen ha certifikat samt följa försäkringsvillkoren om Heta Arbeten. Certifikat ska förnyas vart 5:e år.

Innehåll

 • Lagar och anvisningar
 • Försäkringsvillkor
 • Brandrisker
 • Säkerhetsregler
 • Förebyggande arbete
 • Släckmedel och släckutrustning
 • Släckövning

Efter fullföljd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Omfattning

Heldagsutbildning

Kemiska Arbetsmiljörisker

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Ledarskap och Affärsmannaskap - Program för erfarna chefer

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Medarbetarsamtal med coachande förhållningssätt

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Moderna inköp - Nyckeln till ökad lönsamhet

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Monitor modul F och I, samt frågestund på övriga moduler

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Monitor modul L - Lager

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Monitor modul T - Tillverkning

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Motorsågskort A + B

Kursinnehåll
Lär Dig grunder och säkert handhavande vid enklare kapningar.
Efter fullföljd godkänd kurs erhåller deltagaren körkort A+B Motorsåg.

Målgrupp
Personer som i sin yrkesutbildning använder motorsåg, mer eller mindre frekvent.

Offert, order och avtal

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Sax- och bomlyft - grundutbildning

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Situationsanpassat och utvecklande ledarskap

Vi erbjuder en gedigen utbildning i ledarskap som passar både dig som är ny som ledare och/eller har en nyckelposition på ditt företag. Den passar bra för dig som har varit chef ett tag men känner att det var länge sen du gick en ledarskapsutbildning och satsade på egen utveckling.

Utbildningen baseras på beteendevarianten av IPU-profilanalys och IPU-drivkraftsanalys och vi kommer bland annat arbeta med:

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Svåra samtal, förändringsledarskap
 • Personlig utveckling
 • Gruppdynamiksmodeller
 • Stresshantering
 • Kommunikation
 • Teamutveckling
 • Motiverande samtal
 • Nuläge och framtid inom ledarskap
 • samt flera av Frösökompaniets egna utvecklande koncept och verktyg

Alla moment och verktyg är nyskapande och enligt senaste rön. Profil- och drivkraftsanalysverktyget vi använder är det mest framstående på marknaden. Syftet är att få insikt om sig själv och kunna identifiera sitt eget och andras arbetssätt och därmed bli effektivare och en bättre ledare.  Läs mer på www.ipu-profilanalys.com

Frösökompaniet är ett företag som funnits i 8 år som är kända för mycket höga utvärderingar av sina olika utbildningar. Kunderna består av framgångsrika företag som tex Skistar, Diös, Skidskyttelandslaget och Engcon.   Läs mer på www.frosokompaniet.se

Kursmål
Ge deltagarna unik och nyskapande insikt i sin egen ledarstil och genom teori, genom workshops och handlingsplaner höja nivån på ledarskapet avsevärt. Utöver detta kommer vi ge kunskap och verktyg i de modernaste och effektivaste gruppdynamiksmodellerna och vi kommer ge kunskap och verktyg i Situationsanpassat Ledarskap för högre effektivitet i både daglig drift och i svårare faser samt i förändringssituationer.

 

Målgrupp
Personer som leder andra, och/eller sitter i ledningsposition på företaget de jobbar på.

Kurslängd
2 sammanhängande dagar vid två tillfällen, totalt 4 dagar.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Ställningsutbildning - Allmän

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Säljträningsprogram

4 månaders säljträningsprogram

Vill du prestera på topp och samtidigt vara i balans? Sambas 4-månaders utvecklingsprogram för säljare är unikt i att kombinera säljtekniskträning med mental träning och fysträning. I Säljträningsprogrammet arbetar med tekniska färdigheter i säljprocessen och vinnande egenskaper som person. Genom föreläsning, diskussioner, övningar, träning och coachning får deltagarna nya färdigheter som ska ta den säljande rollen till en ny nivå. Du får verktyg för att arbeta med din personliga utveckling i både framtida sälj- och vardagssituationer.

Innehåll

 • Säljteknik, säljprocessen och säljande egenskaper som person.
 • Mental träning, inspiration, verktyg och egen träning
 • Fysträning, inspiration och egen träning
 • Coachning och målstyrning inom sälj, mental träning och fysträning.

Målgrupp

Säljande personer, vilket utifrån Sambas sätt att se det kan vara alla på företaget.

Kurslängd

4 månader. Uppstart: 30 januari – 1 februari, 3 heldagar på plats i Östersund. Uppföljningsträffar mars-maj, Individuell coachning, varannan vecka via telefon eller skype. Certifiering och målgång i maj fysiskt på plats i Östersund, heldag.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Läs om konceptet, anmäl dig för ett fritt webinar för mer information eller boka ett personligt möte.

https://www.sambamarknad.se/saljtraningsprogram/

Travers och säkra lyft

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Truck/hjullastarförare

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Truck, travers och skyliftförare ansvarsutbildning

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Utbildning för arbetsledande personal med ansvar för truck, travers och skyliftförare

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Vinnande Presentationer

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se