Vår verksamhet

INDUSTRILYFTET

Industrilyftet är ett 3-årigt projekt med stöd av EU och Region Jämtland Härjedalen.
Projektet går ut på att stärka konkurrenskraften hos teknikföretag inom varu- och tjänsteproduktion i Jämtlands län och skapa en attraktiv regional näringslivsmiljö där företagen utvecklas och växer.

IUC Z-GROUP tillhandahåller en modell för att identifiera företagens interna tillväxthinder och med extern hjälp genomföra undanröjande av hindren utifrån en plan som tagits fram i samverkan med företagen. Vi jobbar också för att öka företagens synlighet och attraktionskraft gentemot relevanta aktörer och målgrupper avseende exempelvis rekrytering, samverkan och affärer. Med ökad kompetensbas avses att målgruppens företag i större utsträckning når och attraherar samt rekryterar från alla grupper i samhället, även från de grupper som idag är underrepresenterade i branschen, samt i större utsträckning nyttjar all kompetens hos befintlig personal.

INDUSTRINATTEN

Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp våra industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag har en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher. Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare. Här kan företagen lyfta fram nya produkter, avancerad teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Industrinatten är delvis finansierad genom vårt projekt Industrilyftet.
I år genomförs Industrinatten i Exercishallen Norr den 22 November.

INDIGO

INDIGO är ett coachningsprogram inom industriell digitalisering. Ett upplägg baserat på erfarenheterna från Projekten INDIGO och Digilyftet kombinerat med samlade erfarenheter från produktionslyftet och nätverksarbete. Vi utgår ifrån de medverkande företagens behov ovh utmaningar som bygger på erfarenheter från en säkerställd metodik och följer en tydlig process att stimulera de deltagande företagens förnyelseförmåga inom digitalisering.
Här innefattas coachning och kunskapstillförsel under nätverksträffar i kombination med individuell coachning av företagen.
Projektet drivs av en erfaren coach i samverkan med en expert inom digitalisering. Programstart beräknas i Januari, kontakta Gunnar.Elmroth@iuczgroup.se för anmälan och frågor.
Här kan du se filmen om INDIGOprogrammet

KUNDVÄRDE I VÄRLDSKLASS!

Företag som fokuserar på kundvärden är lönsammare, mer långlivade och har lättare att möta marknadsförändringar. Inom  ramen för Industrilyftet och i samarbete med Smart Industri i Region JH driver vi från oktober 2017 utvecklingsprogrammet Kundvärde i Världsklass!

BRIDGE

Syftet med projektet BRIDGE är att börja kartlägga individuella färdigheter i ett eller flera företag, samla information genom ett IT-verktyg och en databas för framtida matchning av företagsbehoven. Varje individ har ett brett register över färdigheter, men för det mesta används endast en bråkdel av dessa färdigheter av arbetsgivaren, de krävda färdigheterna. Dolda färdigheter representerar en stor potential om arbetsgivare och medarbetare samtycker till att använda de dolda färdigheterna. Vi är också intresserade av att kartlägga nuvarande arbetsprocesser i olika yrken för att rensa arbetsverksamheten. Detta kommer att skapa en standard för uppgifter som är användbara för nya anställda och lärlingar.

VINNA MATCHEN

Vinna Matchen är ett IT-stöd som tillsammans med framtagna målstyrningsmetoder är en viktig del i företag med tillväxtambitioner för att uppnå uppsatta mål. Med hjälp av affärscoachning nära kopplat till Vinna Matchens IT system för målstyrning arbetar vi systematiskt mot uppsatta mål med utvalda företag gjord av Industrilyftet och Region Jämtland Härjedalen. Med hjälp av IT systemet synliggörs hur processen går mot uppsatta mål och på så sätt göra all personal i företaget delaktiga. Projektet startades i januari 2017 och avslutas med sista företagen i mars 2018.

VINNOVACHECKAR

IP-Checkar – Företag som behöver ta fram en strategi för sina immateriella tillgångar för att skydda produkt eller tjänst på en ny marknad, kan erhålla IP-check på max 100.000 kr via IUC.
Vi förmedlar dessa checkar från Vinnova/PRV. https://www.prv.se/sv/for-radgivare/innovationscheckar/

Innovationscheckar – Vi förmedlar Vinnovas innovationscheckar på 100.000 kr per styck till företag som behöver skaffa extern kunskap i samband med utvecklandet av en ny produkt eller tjänst.

TBN

IUC Z-GROUP erbjuder ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små- och medelstora företag – IUC Databas TBN (ISO 9001)

Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt. Metoden stöds av ett webbaserat IT-verktyg där resultatet i form av en samlad bild över ett antal små och medelstora företag finns tillgänglig för behöriga nyckelpersoner.

SISK-JH

I samarbete med Tillväxtverket och Region JH bedriver vi ett projekt för att stimulera industrins strategiska kompetensförsörjning (SISK-JH) under perioden 1 okt 2017-31 jan 2019.
Tillverkande företag i Jämtlands län erbjuds stöd i framtagandet av en handlingsplan för sin strategiska kompetensförsörjning och möjlighet till validering av personalens kompetens.
Det går till exempel att certifiera sig inom Industriteknik BAS – www.industriteknikbas.se
Målsättningen är att 16 företag ska få stöd i framtagandet av en handlingsplan för sin strategiska kompetensförsörjning och att 250 personer genomför certifieringar.

Projektledare är Sverker Hallén
063-15 01 02, sverker.hallen@iuczgroup.se