IUC Z-GROUP
– En regional resurs för Jämtländsk Industri

IUC Z-GROUP startade 1998 som ekonomisk förening och har idag över 70 små och medelstora tillverkningsföretag i Jämtlands län som ägare.

IUC Z-GROUP är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Vi är en medlemsägd organisation utan eget vinstintresse.

Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn.

Vår basverksamhet tillhandahåller: 
– Nätverk
– Gemensamma inköpsavtal
– Samordnade utbildningar
– Utvecklingsprogram
– Kartläggning av kompetensbehov
– Organisationsutveckling
– Stödsystem för utveckling
– Tillväxtanalyser

 

Konkreta aktiviteter i företagen kan till exempel handla om:

utvecklingsprogram: Utvecklingsprogrammen sträcker sig över längre tid och genomförs oftast som gruppaktiviteter där fler företag med liknande behov samverkar. Förutom ekonomiska fördelar skapar detta upplägg dynamik, lärande av varandra och nya kontaktytor företag emellan.

Kartläggning av kompetensbehov: Vi erbjuder företag att genomföra en kompetensbehovskartläggning. Utgångspunkten är företagets behov av kompetens på kort och lång sikt och för stärkt konkurrenskraft. Förslag på lämpliga insatser görs utifrån framtagen analys.

Organisationsutveckling: Genom en strukturerad intervju med företaget kan vi lyfta fram olika utvecklings- och rekryteringsbehov som finns inom företaget och utifrån resultat föreslå lämpliga insatser. Exempelvis personalförsörjning, konsultstöd, externa styrelseledamöter etc.

 

Stödsystem för utveckling: Vi har tillgång till och ett brett nätverk inom både nationella och regionala finsansiella stödsystem. Vi hjälper företag att hitta lämpligt finansielt stödsystem i vårt nätverk utifrån företagens behov.

Tillväxtanalys: Ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små och medelstora företag. Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt.

SEK – Samhällseknomisk kalkyl: En modell som möjliggör ekonomiska beräkningar av nytta, sårbarhet och utvecklingsmöjligheter för verksamheter och samhälle. Med en SEK får du vetskap om hur en enskild verksamhet bidrar till samhällsnyttan i ekonomiska termer. Exempelvis en flygplats eller en specifik branschs ekonomiska betydelse för en ort eller region.

Industriteknisk BAS

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning.

Med baskonceptet får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Tillsammans skapar Svensk industrivalidering tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Läs mer om Industrivalidering för dig som är arbetsgivare här

Testcenter IUC Z-GROUP

Valideringar genomförs av ackrediterade testcenter med utbildade och behöriga testledare. Testcenter IUC Z-GROUP validerar grundläggande industriteknisk kompetens genom att deltagare får genomgå teoretiska prov i 10 ämnen. Om deltagaren erhåller godkänt resultat i samtliga moduler får man ett certifikat som visar att man har grundläggande industrikompetens.
Saknas viss kompetens i någon av ämnena så erbjuder vi en utbildningsplan för att deltagaren ska kunna nå rätt nivå och kan då göra om testet för att nå certifieringsnivå.

Kontaktuppgifter

Utbildningssamordnare – katarina.haga@iuczgroup.se, 063-15 01 93
Testledare – Sverker.hallen@iuczgroup.se, 063-15 01 92

Läs mer om Industrivalidering för dig som är medarbetare här