UTBILDNINGAR

Vi anordnar utbildningar som framtidssäkrar dig och ditt företag!
Hur får du eller dina medarbetare till er de aktuella kunskaperna och inspirationen för att utvecklas i era yrkesroller? Vi hjälper er gärna att skräddarsy utbildningar till dig och ditt företag till ett förmånligt pris. Vi anordnar både utbildningar på plats hos dig eller hos oss på Science Park Campus i Östersund om ni vill ha miljöombyte. Låt oss ta hand om dig och organisationens kompetensbehov så sparar du både tid och pengar. Vi samordnar också öppna utbildningar när vi ser gemensamma behov hos flera företag.

ADR 1.3 Transport av farligt gods

Föreskrifterna i ADR-S föreskriver att all personal  som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som transporterar, klassificerar, utfärdar transportdokument, förpackar, lastar, lossar eller har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. Kursen vänder sig även till dig som utför transport av farligt gods enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd.

Om något av följande påståenden besvaras med JA, ställs krav på utbildning enligt kapitel 1.3 och 8.2.3 ADR.

I min/vår verksamhet

 • har vi truckförare som hanterar/transporterar farligt gods
 • har vi personal som utfärdar transporthandlingar
 • är vi avsändare av farligt gods, dvs vi överlämnar farligt gods till transportföretag
 • vi har personal som är mottagare av farligt gods
 • har vi personal som transporterar farligt gods, dock i mängder som inte överstiger t ex 333 liter bensin, 1000 liter diesel eller 333 liter gasol

Innehåll

Kursen som består av allmän-, funktionsspecifik- och säkerhetsutbildning följer föreskrifterna i ADR-S.  Syftet med kursen är att du ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med hantering av farligt gods och vilka regler som är tillämpliga.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se  eller 063 – 12 99 50

Beteendebaserad säkerhet (BBS)

Beteendebaserad Säkerhet (BBS)
Olyckor på arbetsplatsen innebär inte bara lidande – de kostar mycket pengar också. Sjukskrivning belastar företaget som en direkt kostnad, förutom att en sjukskriven person måste ersättas. Och faktiskt är det så att 88% av alla olyckor på arbetsplatser beror på den mänskliga faktorn och skulle kunna undvikas.

BBS – beteendebaserad säkerhet – är en metod som motverkar ogenomtänkt beteende. BBS kan implementeras i alla branscher för att öka säkerheten, minska olyckorna och spara pengar.
BBS har länge använts inom branscher där olyckor kan få katastrofala följder, som på byggen, inom kärnkrafts-, olje-, gruv- och läkemedelsindustrin. Nu kan ditt företag, genom våra tjänster, dra nytta av erfarenheterna så att de som jobbar hos dig kommer hem hela och friska.

Beteendebaserad säkerhet fokuserar på beteendeförändringar hos varje medarbetare. Vi utgår från osäkra handlingar istället för att agera efter olyckor. Vi ser på orsaker och konsekvenser; sambandet mellan olyckor, tillbud och osäkra handlingar. Och, framför allt, vi ser hur vi kan implementera och upprätthålla ett säkert beteende på arbetsplatsen.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se  eller 063 – 12 99 50

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

Utbildningen  vänder sig till dig som ska vara BAS P/U i projekt av ”normal” art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Utbildningen  avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara BAS P/U i projekt av ”normal” art (N).

Innehåll

 • Byggarbetsmiljösamordnare – Bakgrund, innebörd och omfattning
 • Regelverken – AML samt AFS 1999:3 – Teori och praktisk hantering
 • Byggherre/Uppdragstagare – Ansvar  och arbetsuppgifter
 • BAS-P – Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker
 • BAS-U – AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsledning, uppföljning, praktisk hantering och tips
 • Företagens hantering – Organisation, hjälpmedel, rutiner

Kunskapsprov

Kursen avslutas med kunskapsprov.

Förkunskaper

Lämpliga arbetsmiljökunskaper baserat på de risker som förekommer i verksamheten. Dessutom avgör projektets art vilka övriga kompetenser som kan krävas. För ett ”normalt” projekt kan de kompetenserna exempelvis vara Bättre Arbetsmiljö (BAM), ställning, säkra lyft, heta arbeten, asbest m m.  Dessa kompetenser kan vara inhämtade tidigare, men kan också kompletteras i efterhand. Utöver dessa kompetenser krävs också erfarenhet från tidigare arbetsmiljöarbete, exempelvis som samordningsansvarig.

Omfattning

Heldagsutbildning

Anmälan:  katarina.haga@iuczgroup.se   eller   063 – 12 99 50

Bättre Arbetsmiljö (BAM)

BAM, Bättre Arbetsmiljö, är kursen som ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Oavsett om du vill uppdatera dina kunskaper eller är helt ny på området passar den här kursen dig. Utbildningen fokuserar på”görandet” och lägger stor vikt vid praktiskt arbete och varvas med föreläsningar. De grupparbeten som görs ska efterlikna det arbetssätt som används för att hantera arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna.
Kriskonsulternas handledare är diplomerad utbildare i BAM och kursen skräddarsys efter verksamhetens behov och ger deltagarna kunskaper om lagar, regler och betämmelser inom områdena arbetsmiljö och säkerhet. Utbildningen berör även förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individer, företag och samhället i stort och kopplingen mellan dem.
Vidare lyfter utbildningen vad man kan göra för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö samt hur man kan göra för att förhindra att psykisk och fysisk ohälsa sker på arbetsplatsen. Vi går också igenom den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA) som trädde i kraft den 31 mars 2015.

 

För vem?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor hanteras. Inga förkunskaper behövs.
Utbildningen genomförs under 3 heldagar. Utbildningen kan genomföras vid tre separata tillfällen.

Intyg
Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg om genomförd kurs.

Axplock ur innehållet:
Vad är arbetsmiljö?
Lagar och föreskrifter
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Riskbedömning
Dokumentation
Ansvar, samverkan, delegering och handlingsplaner
Social och organisatorisk arbetsmiljö (nya föreskriften som trädde i kraft 31 mars 2016)
Förändringar på arbetsplatsen
Stress
Konflikter
Rehabilitering

Anmälan:   katarina.haga@iuczgroup.se    eller   063 – 12 99 50

Föreståndare Brandfarlig Vara, mindre omfattning

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en, eller flera föreståndare, som ska ha tillräcklig kunskap att hantera brandfarliga varor. Kommunen är kravställaren och där Räddningstjänsten fungerar som tillståndsgivare och tillsynsmyndighet.

Målgrupp
Alla som hanterar brandfarliga varor i mindre till medelstor omfattning eller som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

Mål
Efter genomförd utbildning har du erhållit grundläggande kunskaper i de brandfarliga varornas egenskaper och de risker som hanterandet medför. Vidare ska du också få de kunskaper som erfodras för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom svara för företagets hantering av brandfarliga varor.

Intyg / Bevis
Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna kompetensbevis på genomförd utbildning.

Innehåll
Brandfarliga varors egenskaper och risker, begreppen ex. flampunkt, termisk tändtemperatur och brännbarhetsområde, lämpliga skyddsåtgärder, aktuell lagstiftning, föreståndarens ansvar och befogenheter, kompetenskrav, tillstånd, risker, klassningar och tillsyn, heta arbeten samt organisation av brandskyddet.

Anmälan:  katarina.haga@iuczgroup.se   eller 063 – 12 99 50

 

 

Utbildningens längd 
Halvdagsutbildning

Första hjälpen och HLR

Första hjälpen och HLR utbildning

Utbildning i L-ABC metodiken, där man lär sig kontrollera fri luftväg, andning, blödning och chock samt hantera de fynd man gör.

Vi kommer också att gå igenom akuta sjukdomsfall och vissa olycksfall.

Annat vi också går genom är:
-L-ABC
-andningsstopp
-brännskador
-bröstsmärtor
-diabetes
-stroke
-sårskador
-olycksfall
-samt eventuella egna önskemål.

Att larma, samt vikten av krishantering tas också upp under denna kurs.

Utbildningen är blandning mellan teori och praktik.

Kursen avslutas med HLR 30:2 samt demonstration och prova på med enklare övningar av hjärtstartaren.  Alla har en personlig docka att öva på under utbildningen.

Efter avslutad kurs får arbetsplatsen kursintyg samt att den som gått utbildningen får ett personligt kompetensbevis på HLR och personlig Första Hjälpen Handbok.

Anmälan:  katarina.haga@iuczgroup.se   eller  063 – 12 99 50

Grundkurs i arbetsmiljö

I arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar tydligt uttalat. Där anges också att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper och kompetens för att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Kompetens är mer än att bara ha kunskaper om något. Det innebär dels att man har förmågan, det vill säga kan omsätta sina kunskaper i praktiken, och dels att man har en attityd som innebär att man är motiverad för uppgiften och vågar ta itu med den.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, ledare

Upplägg och omfattning

Under 2 dagar varvar vi teori med praktiska övningar. Under utbildningen går vi bl.a. igenom följande:

 • Lagar, regler och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet
 • Hur du kan påverka din egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa
 • Arbetsgivarens ansvar samt arbetstagarens ansvar

Anmälan:  katarina.haga@iuczgroup.se   eller  063 – 12 99 50

Grundläggande brandskyddsutbildning

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag och anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag.

Förberedelse

Kursledare och brandskyddsansvarig på företaget genomför en brandskyddsrond på företaget. Verksamhet och lokaler studeras varvid brandrisker, problem, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras.

Kursinnehåll

 • vad säger lagar och förordningar?
 • Brandteori – uppkomst, spridning och förlopp
 • Risker – vad och vilka hotas vid brand?
 • Skador och skadeverkan
 • Skadeförebyggande och skadebegränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?

Utbildning

Efter avslutat utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap om:

 • Brandteori och orsakerna till branduppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmöjligheter på arbetsplatsen
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande
 • Olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna ska också uppnå färdighet i att:

 • Bedöma risker för brand
 • Efterleva företagets säkerhetsregler
 • Vid larm alltid utrymma lokalen
 • Handha brandsläckare och brandfilt för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se    eller   063 – 12 99 50

Heta arbeten

Den som arbetar med verktyg som alstrar värme eller gnistor ska enligt försäkringsbolagen ha certifikat samt följa försäkringsvillkoren om Heta Arbeten. Certifikat ska förnyas vart 5:e år.

Innehåll

 • Lagar och anvisningar
 • Försäkringsvillkor
 • Brandrisker
 • Säkerhetsregler
 • Förebyggande arbete
 • Släckmedel och släckutrustning
 • Släckövning

Efter fullföljd kurs erhåller deltagarna certifikat.

Omfattning
Heldagsutbildning

Anmälan:  katarina.haga@iuczgroup.se    eller   063-129950

Kemiska Arbetsmiljörisker

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Ledarskap och Affärsmannaskap - Program för erfarna chefer

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Medarbetarsamtal med coachande förhållningssätt

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Moderna inköp - Nyckeln till ökad lönsamhet

Moderna Inköp
Att hantera sina inköp av varor och tjänster proffessionellt är oerhört centralt för att skapa, bibehålla och öka lönsamheten för alla företag och organisationer.
De företag som bäst hanterar inköpen kommer att klara sig bättre än sina konkurrenter. Motiverade, kompetenta inköpare och inköpsavdelningar som är proaktiva är i många fall skillnaden mellan vinst och förlust för många företag.
Med den här utbildningen får du en konkret verktygslåda för lyckade, lönsamma och professionella inköp.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp av varor, material och tjänster, på hel- eller deltid och till dig som leder en inköpsavdelning.

Mål
Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stort påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om hur man på ett strukturerat sätt genomför professionella inköp och föhandlar fram bästa avtalet med sin leverantör.

Kursens innehåll
Teoretiska genomgångar varvas med praktiska genomgångar och tillämpningsövningar:
-Grunderna i modernt professionellt inköp av varor, material och tjänster
-Inköpsteknik – inköpets strategiska roll i företaget
-Ekonomiska termer som kommer in i inköparens vardag
-Den strukturerade inköpsprosessen – nyckeln till framgång
-Planeringsmodeller enkla checklistor som du kan använda efter utbildningen
-Inköparens marknadsanalys och leverantörsbedömning
-Spendanalys – vart spenderar du och företaget ere pengar – att hitta dolda kostnader
-Förhandlingsteknik
-Den optimala förhandlingsprocessen där Information, Tid och Makt kommer till sin rätt
-Inköparens verktygslåda – Grundverktyen för dagens inköpare
-Lär dig att känna igen tips och tricks och du själv vehåller rätt förhandlingsposition
Oavsett vad du köper in och oavsett om du köper mycket eller lite så kommer du efter denna utbildning att spara och tjäna pengar åt ditt företag eller din organisation. Du ommer dessutom att få en ökad kontroll över dina inköp och därmed ett roligare och mindre stressigt jobb.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se       eller     063 – 12 99 50

Monitor modul F och I, samt frågestund på övriga moduler

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Monitor modul L - Lager

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Monitor modul T - Tillverkning

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Motorsågskort A + B

Kursinnehåll
Lär Dig grunder och säkert handhavande vid enklare kapningar.
Efter fullföljd godkänd kurs erhåller deltagaren körkort A+B Motorsåg.

Målgrupp
Personer som i sin yrkesutbildning använder motorsåg, mer eller mindre frekvent.

Anmälan:  katarina.haga@iuczgroup.se     eller   063 – 12 99 50

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Sax- och bomlyft - grundutbildning

Sax- och Bomlyft Grund

Målgrupp
Medarbetare som i sin yrkesroll arbetar med att hantera mobila arbetsplattformar, såsom skylift etc.

Kursinnehåll
-Regler som gäller vid användning av mobila arbetsplattformar
-Bestämmelser gällande personlyft
-Kontroll och besiktning
-Arbetssätt och handhavande
-Skyddsanordningar
-Praktisk prov

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se     eller    063 – 12 99 50

Situationsanpassat och utvecklande ledarskap

Vi erbjuder en gedigen utbildning i ledarskap som passar både dig som är ny som ledare och/eller har en nyckelposition på ditt företag. Den passar bra för dig som har varit chef ett tag men känner att det var länge sen du gick en ledarskapsutbildning och satsade på egen utveckling.

Utbildningen baseras på beteendevarianten av IPU-profilanalys och IPU-drivkraftsanalys och vi kommer bland annat arbeta med:

 • Situationsanpassat ledarskap
 • Svåra samtal, förändringsledarskap
 • Personlig utveckling
 • Gruppdynamiksmodeller
 • Stresshantering
 • Kommunikation
 • Teamutveckling
 • Motiverande samtal
 • Nuläge och framtid inom ledarskap
 • samt flera av Frösökompaniets egna utvecklande koncept och verktyg

Alla moment och verktyg är nyskapande och enligt senaste rön. Profil- och drivkraftsanalysverktyget vi använder är det mest framstående på marknaden. Syftet är att få insikt om sig själv och kunna identifiera sitt eget och andras arbetssätt och därmed bli effektivare och en bättre ledare.  Läs mer på www.ipu-profilanalys.com

Frösökompaniet är ett företag som funnits i 8 år som är kända för mycket höga utvärderingar av sina olika utbildningar. Kunderna består av framgångsrika företag som tex Skistar, Diös, Skidskyttelandslaget och Engcon.   Läs mer på www.frosokompaniet.se

Kursmål
Ge deltagarna unik och nyskapande insikt i sin egen ledarstil och genom teori, genom workshops och handlingsplaner höja nivån på ledarskapet avsevärt. Utöver detta kommer vi ge kunskap och verktyg i de modernaste och effektivaste gruppdynamiksmodellerna och vi kommer ge kunskap och verktyg i Situationsanpassat Ledarskap för högre effektivitet i både daglig drift och i svårare faser samt i förändringssituationer.

 

Målgrupp
Personer som leder andra, och/eller sitter i ledningsposition på företaget de jobbar på.

Kurslängd
2 sammanhängande dagar vid två tillfällen, totalt 4 dagar.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Anmälan:   katarina.haga@iuczgroup.se   eller  063 – 12 99 50

Ställningsutbildning - Allmän

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Systematisk Arbestsmiljöarbete i praktiken

Utbildningen utgår från AFS:2001:01 om systematiskt arbetsmilöarbete samt AFS:1999:7om första hjälpen och krisstöd.

-Arbetsmilölagen, arbetsmiljöförordningen samt föreskrifter
-Arbetsgivarens och arbetstagarens juridiska ansvar
-Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? VAD det är samt hur man rent praktiskt arbetar med det
-Scenarion från verkligheten
-Systematiskt arbetsmiljöarbete och ekonomi

Genomgång av
-Arbetsmiljöplan
-Rutiner
-Riskanalyser
-Skyddsronder
-Dokumentationskrav
-Kunskapsspridning hos personal
-Implementering av planen ut i organisationen
-Krishantering och krisstöd
-Praktiska verktyg såsom checklistor, handlingsplaner m.m

Kursen ges under en heldag.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se     eller     063 – 12 99 50

Systematiskt brandskyddsarbete

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Säljträningsprogram

4 månaders säljträningsprogram

Vill du prestera på topp och samtidigt vara i balans? Sambas 4-månaders utvecklingsprogram för säljare är unikt i att kombinera säljtekniskträning med mental träning och fysträning. I Säljträningsprogrammet arbetar med tekniska färdigheter i säljprocessen och vinnande egenskaper som person. Genom föreläsning, diskussioner, övningar, träning och coachning får deltagarna nya färdigheter som ska ta den säljande rollen till en ny nivå. Du får verktyg för att arbeta med din personliga utveckling i både framtida sälj- och vardagssituationer.

Innehåll

 • Säljteknik, säljprocessen och säljande egenskaper som person.
 • Mental träning, inspiration, verktyg och egen träning
 • Fysträning, inspiration och egen träning
 • Coachning och målstyrning inom sälj, mental träning och fysträning.

Målgrupp

Säljande personer, vilket utifrån Sambas sätt att se det kan vara alla på företaget.

Kurslängd

4 månader, med tre heldagar på plats i Östersund.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Läs om konceptet, anmäl dig för ett fritt webinar för mer information eller boka ett personligt möte.

https://www.sambamarknad.se/saljtraningsprogram/

Travers och säkra lyft

Travers och Sakra Lyft

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomisk sätt självständigt ska kunna arbeta med lyftanordningar och lyftredskap.
Deltagaren ska också på ett säkert sätt förebygga skador på människor, maskiner och last. Utbildningen ger den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla Arbets- och miljöverkets föreskrifter.

Innehåll
-Aktuella lagar och föreskrifter
-Roller och ansvar vid lyftarbete
-Personlig skyddsutrustning
-Daglig tillsyn
-Lyftinrättningar
-Säkerhets- och skyddsföreskrifter
-Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
-Kassationsnormer
-Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
-Kontroll av högsta belastning, lastens vikt och redskapets lastförmåga
-Upphäva svängning genom körning
-Körning efter signal från signalman
-Lossa last
-Fysiska krafter som påverkar godset

Kursen genomförs under en heldag där vi börjar med en teoretisk del med skriftlig slutprov och praktiska övningar.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se     eller     063 – 12 99 50

Truck/hjullastarförare

Truck- /hjullastarförare

Truckförarutbildning (nivå B) och hjullastarutbildning (nivå C)

Truckförarutbildning nivå B erbjuds genom ett webbaserat interaktivt läromedel som innebär en flexibel lösning för deltagare och företag.
Deltagarna erhåller kursdokumentation och sina personliga licenser genom utbildares försorg samt instruktion i handhavandet.
Därefter genomför deltagarna utbildningen ”på egen hand” via webben.
Avslutningsvis genomförs teoriprov och det praktiska provet på respektive företag.

Hjullastarutbildning nivå C kan kombineras med utbildningen för B-kortet eller tillhandahållas separat där deltagaren har de förkunskaper som krävs, nämligen B-nivåns teoretiska del.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se eller 063 – 12 99 50

Truck, travers och skyliftförare ansvarsutbildning

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Utbildning för arbetsledande personal med ansvar för truck, travers och skyliftförare

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Haga om du har frågor.
katarina.haga@iuczgroup.se

Vinnande Presentationer

Vinnande presentationer

Målgrupp
Utbildningen lämpar sig för dig som jobbar med att leda och inspirera människor, för dig som i ditt yrke emellanåt presenterar, för dig som säljer produkter och tjänster, men även för dig som undrar varför du har en sådan pondus i innebandygänget men inte på din arbetsplats. Helt enkelt till alla som önskar att framföra mer vinnande och övertygande presentationer, möten och samtal.

Syfte
Du lär dig att hålla en vinnande och övertygande presentation. Du lär dig hur du skapar kontakt med lyssnarna, hur du förbereder din presentationoch genomför den på ett sätt som gör att ditt budskap verkligen når fram och dröjer sig kvar hos dina åhörare. Du lär dig två effektiva modeller.

Innehåll
Eftersom vi själva är trötta på rent inspirerande kurser har vi lagt stor vikt vid att deltagarna ska få jobba aktivt med övningar och få feedback under utbildningen. VI kommer att fördjupa oss i två modeller som lämpar sig bra för marknadsföring och problemlösning. Vårt mål är att deltagarna dagen efter utbildningen känner att de har massor med verktyg att använda sig av per omgående. Den viktiga inledningen och tillika avslutningen lyfts upp tillsammans med bland annat mottagaranpassning, vikten av förberedelse, varför man ska samla på bra berättelser och hur man fångar och bibehåller lyssnarnas uppmärksamhet.

Kursen ges över en heldag.

Anmälan: katarina.haga@iuczgroup.se    eller     063 – 12 99 50