PROJEKT

Vi driver angelägna projekt där vi alltid utgår från företagens behov och trender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna genom projekten vi driver kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

KTP
Mittcirkeln

KTB Mittcirkeln är ett samverkansprojekt mellan MIUN och IUC Z-GROUP som ska ge tillverkande industriföretag bättre förutsättningar i sin omställning för att minska sin klimatbelastning. 

KTP är ett kunskapsväxlingskoncept mellan akademi och näringsliv. KTP som samverkansmodell innebär att en nyexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. 

Akademikern blir anställt av IUC Z-GROUP men placerad på företaget som projektledare. Till projektet kopplas en akademisk coach från MIUN och en affärscoach från IUC Z-GROUP. Processledare från både MIUN och IUC Z-GROUP kommer att ansvara för genomförandet av projektet under hela projektperioden. 

Under perioden 1 januari 2024 – 30 april 2027 ansvarar IUC Z-GROUP tillsammans med MIUN för genomförande av projektet. 

Kontaktperson:
Kurt Scherl

kurt.scherl@iuczgroup.se
Telefon: 073-827 89 95 

 

 

 

 

 

.

Lifelong Guidance 5.0

Uppgradering av vägledningstjänster i Europa

Mål:
Projektet syftar till att stödja och underlätta studie- och yrkesvägledares arbete inför megatrender i vårt samhälle, såsom de digitala och gröna omställningarna.

Projektet kommer att syfta till att:

  • Öka kapaciteten hos yrkesvägledare så att de kan använda digitala verktyg inom ramen för för sitt dagliga arbete.
  • Ge vägledningsklienter möjligheter att använda digitala vägledningsverktyg, ensam eller tillsammans med en rådgivare.
  • Främja och uppmuntra utvecklingen av framtida färdigheter hos klienterna, hitta (utbildnings) vägar som är skräddarsydda för digitaliseringens behov och andra megatrender i samhället.

Skapa:

  • Utbildningskoncept för vägledare
  • Digital vägledning online lärmiljö
  • kompetensutveckling och vägledning företag

För att stötta arbetsgivare och företag i livslångt lärande kommer projektet att skapa ett koncept, med tillhörande verktyg, för kompetensutveckling och livslång vägleding i företag.

Kontaktperson:
Sverker Hallén
sverker.hallen@iuczgroup.se

CommSec (Community Security)

CommSec är ett projekt i Nordens Gröna Bälte * som löper till 30/6 2024.  

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Interreg och sker i samarbete med Fremtidens Industri i Norge.

Projektet är inriktat mot samverkan, beredskap och totalförsvarsfrågor och har sin bakgrund i vår regions möjligheter att ta del av den ökade efterfrågan på material och tjänster som förväntas i samband med återuppbyggnaden av totalförsvaret och de behov som ett svenskt NATO-medlemskap och värdlandsstöd innebär.

Ett nätverk har bildats på svensk sida NIC (Nordic Industry Cluster) för att samla företag och intressenter i dessa frågor och på norsk sida finns ett sedan 10 år etablerat nätverk MIDSEC ( Mid Norway Defence and Security Cluster).  

*Nordens Gröna Bälte, Tröndelag, Jämtland Härjedalen och Västernorrland 

Kontaktperson:
Annicka Innervik

annicka.innervik@iuczgroup.se
Telefon: 073 3120 395 

 

 

 

 

 

.

Förstudie - Industriell regional förnyelse Jämtlands län

Vilka behov och utmaningar har den lokala industrin, och hur ser vi att Region Jämtland Härjedalen, som regionalt utvecklingsansvarig, kan stötta och möjliggöra den industriella utvecklingen i länet? 

Genom att studera befintligt material, intervjua nyckelpersoner i olika organisationer och samtala med industrin tas ett förslag på färdplan/handlingsplan fram som överlämnas till Region Jämtland Härjedalen

 

 

 

 

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som drivs av RISE/IVF.
Programmet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Programmet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.
Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna att delta.

IUC Z-GROUP har avtal med RISE/IVF att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län i frågor som rör produktionslyftet.

För mer information, kontakta
Pontus Sandell
pontus.sandell@iuczgroup.se