PROJEKT

Vi är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Genom vårt basuppdrag tillhandahåller vi gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar olika nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal.
Vi driver även angelägna projekt där vi alltid utgår från företagens behov och trender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna genom projekten vi driver kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

Företagsanalys med TBN

IUC Z-GROUP erbjuder ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små- och medelstora företag – IUC Databas TBN (ISO 9001)

Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt. Metoden stöds av ett webbaserat IT-verktyg där resultatet i form av en samlad bild över ett antal små och medelstora företag finns tillgänglig för behöriga nyckelpersoner.

Knowledge Transfer Partnerships

KTP är ett kunskapsväxlingskoncept mellan akademi och näringsliv. En nyexaminerad akademiker tillsätts som projektledare för ett strategiskt utvecklingsprojekt i ett företag som har utvecklingsambitioner inom ett visst område, men saknar kunskap och tid för att genomföra projektet. KTP finansierar halva lönen för den nyexaminerade projektledaren samt handledare från lärosätet och en stödjande affärscoach.

Under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2023 är IUC Z-GROUP och MIUN nod för Jämtlands län för KTP Energi, där målgruppen är företag som önskar driva energieffektiviseringsprojekt.

Nodansvarig är Kurt Scherl,
Kurt.scherl@iuczgroup.se
073-827 89 95

 

 

 

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som drivs av RISE/IVF.
Programmet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Programmet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.
Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna att delta.

IUC Z-GROUP har avtal med RISE/IVF att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län i frågor som rör produktionslyftet.

För mer information, kontakta

Pontus Sandell
pontus.sandell@iuczgroup.se

Omställningslyftet

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till
klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet:
  • Omställningsintervjuer. En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.
  • Företagsanalyser (TBN). Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.
  • Förutsättningsstudie och expertbedömning. En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.
  • Kickstart Hållbarhet. Workshops där företaget ges praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet.
    Läs mer om Kickstart Hållbarhet
  • Genomförandeplan och coachning. En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.
  • Teknikworkshop. Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.
  • Startprogram. Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.

Smart Industriell Modernisering MITT

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

SIMMITT kan erbjuda:
Stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
Enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
Workshops och kunskapshöjande insatser
Stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Vill ditt företag vara med?
Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

Testcenter IUC Z-GROUP

Valideringar genomförs av ackrediterade testcenter med utbildade och behöriga testledare. Testcenter IUC Z-GROUP validerar grundläggande industriteknisk kompetens genom att deltagare får genomgå teoretiska prov i 10 ämnen. Om deltagaren erhåller godkänt resultat i samtliga moduler får man ett certifikat som visar att man har grundläggande industrikompetens.
Saknas viss kompetens i någon av ämnena så erbjuder vi en utbildningsplan för att deltagaren ska kunna nå rätt nivå och kan då göra om testet för att nå certifieringsnivå.

Kontaktuppgifter

Utbildningssamordnare – katarina.haga@iuczgroup.se, 063-15 01 93
Testledare – Sverker.hallen@iuczgroup.se, 063-15 01 92

 

ESF Stärkt Industrikompetens

Stärk din medarbetares kompetens inom områdena Industriteknik, Digitalisering och Hållbar Industri genom projektet Stärkt Industrikompetens.
Under perioden 1 januari 2022 till 30 april 2023 pågår projektet som är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och syftet är att stärka den enskilde individen på arbetsmarknaden. Finansieringen från ESF medger att projektet står för utbildningskostnader. Det finns möjlighet att göra en validering av deltagarens grundläggande industritekniska kompetens via ett ackrediterat testcenter, IUC Z-GROUP. Kostnader för testet finansieras av projektet och testet utförs vanligtvis på arbetsplatsen.

Boka ett möte med IUC Z-GROUP, för att diskutera era möjligheter att delta i projektet.

Sverker.hallen@iuczgroup.se
063150192, 0761468084

svensk industrivalidering

Industriteknisk BAS

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning.

Med baskonceptet får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Tillsammans skapar Svensk industrivalidering tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Förstudie Datadriven Produktion

IUC Z-GROUP och ÖIG genomför en förstudie med syftet att kartlägga mognadsgraden inom digitalisering hos små och medelstora Industriföretag. Förstudien ligger till grund för en senare ansökan till ett stort projekt där små och medelstora företag kan stödjas i sin digitala utveckling i region Jämtland/Härjedalen och Västernorrland.
Resultatet skall visa företagets nuläge, utvecklingsplaner och behov. Rapporten kommer att ligga till grund för ansökningar som kommer att minska tröskeln för företag att höja sin digitala mognad. 

Målgruppen för förstudien är ca 45 noggrant utvalda SME företag. 3 från varje kommun, 8 i Jämtland Härjedalen och 7 kommuner i Västernorrland.

Kurt Scherl
Projektledare
kurt.scherl@iuczgroup.se