Vi är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Vi tillhandahåller gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar olika nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal.

Vi driver angelägna projekt och utgår från företagens behov och megatrender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

Smart Industriell Modernisering MITT

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

SIMMITT kan erbjuda:
Stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
Enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
Workshops och kunskapshöjande insatser
Stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Vill ditt företag vara med?
Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

Knowledge Transfer Partnerships

KTP är ett kunskapsväxlingskoncept mellan akademi och näringsliv. En nyexaminerad akademiker tillsätts som projektledare för ett strategiskt utvecklingsprojekt i ett företag som har utvecklingsambitioner inom ett visst område, men saknar kunskap och tid för att genomföra projektet. KTP finansierar halva lönen för den nyexaminerade projektledaren samt handledare från lärosätet och en stödjande affärscoach.

Under perioden 1 juli 2019 – 31 dec 2021 är IUC Z-GROUP och MIUN nod för Jämtlands län för KTP Energi, där målgruppen är företag som önskar driva energieffektiviseringsprojekt.

Nodansvarig är Gunnar Elmroth,
gunnar.elmroth@iuczgroup.se
070-2294756

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag, och IUC Z-GROUP har avtal med IUC SVERIGE att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län.
Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar och satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021.

Inom Robotlyftet har du möjlighet att erhålla automationscheckar. Dessa riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför den ansökan krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen.

Projektledare Stefan Fredriksson, 073-0386757

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som drivs av RISE/IVF.
Programmet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Programmet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.
Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna att delta.

IUC Z-GROUP har avtal med RISE/IVF att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län i frågor som rör produktionslyftet.

För mer information, kontakta

Pontus Sandell
pontus.sandell@iuczgroup.se

Företagsanalys med TBN

IUC Z-GROUP erbjuder ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små- och medelstora företag – IUC Databas TBN (ISO 9001)

Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt. Metoden stöds av ett webbaserat IT-verktyg där resultatet i form av en samlad bild över ett antal små och medelstora företag finns tillgänglig för behöriga nyckelpersoner.

Prisvärda licenser hos Diploma

Genom IUC Z-GROUP har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma. Här kan du välja på 300 olika web-utbildningar inom kategorier som miljö- och hållbarhetsarbete, affärsutveckling, ledarskap, försäljning, LEAN, förbättringsarbete och ekonomi. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig!

Som delägare betalar du endast 2160 kr ex moms/år per licens och användare och får då tillgång till hela detta utbildningsutbud på 300 utbildningar.

För att teckna licens för utbildningar eller frågor, kontakta utbildningsansvariga,

Katarina Haga
katarina.haga@iuczgroup.se,
070-260 44 16

Industriteknisk BAS

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning.

Med baskonceptet får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Tillsammans skapar Svensk industrivalidering tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.

Testcenter IUC Z-GROUP

Valideringar genomförs av ackrediterade testcenter med utbildade och behöriga testledare. Testcenter IUC Z-GROUP validerar grundläggande industriteknisk kompetens genom att deltagare får genomgå teoretiska prov i 10 ämnen. Om deltagaren erhåller godkänt resultat i samtliga moduler får man ett certifikat som visar att man har grundläggande industrikompetens.
Saknas viss kompetens i någon av ämnena så erbjuder vi en utbildningsplan för att deltagaren ska kunna nå rätt nivå och kan då göra om testet för att nå certifieringsnivå.

Kontaktuppgifter

Utbildningssamordnare – katarina.haga@iuczgroup.se, 063-15 01 93
Testledare – Sverker.hallen@iuczgroup.se, 063-15 01 92