Industriteknisk BAS

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv. 

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning. 

Med baskonceptet får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Tillsammans skapar Svensk industrivalidering tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens. 

Läs mer om Industrivalidering för dig som arbetsgivare

Testcenter IUC Jämtland Härjedalen  

Valideringar genomförs av ackrediterade testcenter med utbildade och behöriga testledare. Testcenter IUC Jämtland Härjedalen validerar grundläggande industriteknisk kompetens genom att deltagare får genomgå teoretiska prov i 10 ämnen. Om deltagaren erhåller godkänt resultat i samtliga moduler får man ett certifikat som visar att man har grundläggande industrikompetens. Saknas viss kompetens i någon av ämnena så erbjuder vi en utbildningsplan för att deltagaren ska kunna nå rätt nivå och kan då göra om testet för att nå certifieringsnivå. 

Vill du veta mer? Hör av dig till Johan!

Johan Bürger Hyllienmark, tfn 070- 542 23 90 johan.burger.hyllienmark@iuczgroup.se

Läs mer om Industrivalidering för dig som medarbetare